//////////////////////////Sponsor by Google//////////////////////////

	MV จับเธอแก้ผ้า วงกลม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV จับเธอแก้ผ้า วงกลม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV เสร็จแล้ว L กฮ เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV เสร็จแล้ว L กฮ เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV หวันมุ้งมิ้ง วงสติ๊กเกอร์ พาราฮัท เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV หวันมุ้งมิ้ง วงสติ๊กเกอร์ พาราฮัท เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV วัวชนคนสู้ วงพัทลุง เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV วัวชนคนสู้ วงพัทลุง เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV มหาลัยวัวชน วงพัทลุง เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV มหาลัยวัวชน วงพัทลุง เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV แยกทาง กินรี เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV แยกทาง กินรี เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV เด็กแก่แดด กินรี เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV เด็กแก่แดด กินรี เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV รอไม่ได้ วงกลม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV รอไม่ได้ วงกลม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV ปล้ำ เบิ้ล ยุทธพล Feat. brass section วงบุญรอด เพลงลูกทุ่งฮิต
MV ปล้ำ เบิ้ล ยุทธพล Feat. brass section วงบุญรอด เพลงลูกทุ่งฮิต

	MV ถ้าเหนื่อยก็พัก ถ้าไม่รักก็พอ วงรถดั้ม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV ถ้าเหนื่อยก็พัก ถ้าไม่รักก็พอ วงรถดั้ม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV คนอะไรก็ไม่รู้ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV คนอะไรก็ไม่รู้ พี สะเดิด เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV หลักกิโล ซานต้า เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV หลักกิโล ซานต้า เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV สรุป สาวแย้ เจติยา เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV สรุป สาวแย้ เจติยา เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV อยากรู้ใจจัง แพรว รัตนาพร อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
MV อยากรู้ใจจัง แพรว รัตนาพร อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016

	MV สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ – ไข่มุก The Voice Thailand Season 4
MV สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ – ไข่มุก The Voice Thailand Season 4

	ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016
ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์ สยาม เพลงลูกทุ่งฮิต เพลงลูกทุ่งใหม่ 2016